حضور شهرزاد اسفرجانی در دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر

شهرزاد اسفرجانی با هدف آموزش مفاهیم برندینگ و روایت برند در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر حاضر شد. این نشست در دانشکده مدیریت دانشگاه امیر کبیر و به دعوت آقای دکتر علیرضا شیخ برگزار شد. در این کارگاه ضمن آموزش اصول بنیادین برندینگ و به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در این حوزه به تمامی سوالات دانشجویان که عموما از رشته نساجی و MBA بودند، پاسخ داده شد.