دوره هشتم روایتگری

زمان برگذاری:

آخرین جلسه دوره هشتم روایت گری کسب و کار در بهمن ماه 1401 و با ارائه نهایی پروژه ها توسط دانشجویان این دوره برگزار شد. در این جلسه شهرزاد اسفرجانی، تسهیل گران این دوره و جمعی از فارغ التحصیلان دوره های پیش حضور داشتند.

معرفی دوره:

“دوره روایت گــری کســب و کار” کــه یــک دوره جامــع کارگاهــی اســت، بــا بهـره گیـری از متدلـوژی ترکیبـی روز دنیـا در حوزه هـای ارتباطـات، برندینـگ، کارآفرینی و روایتگــری طراحـی و تدوین شـده اسـت تـا مسـیر حرکـت علاقه مندان را بـه سـوی نقطه هدف شفاف کند. در انتهای این هر دوره دانشجویان بنا بر موضوع و پروژه ی مد نظر خود و بر اساس آموخته ها و راهنمایی هایی که در طول دوره دریافت کرده اند یک مدل کامل استراتژی برندینگ را ارائه میدهند. شرکت در این دوره افراد علاقه مند را قادر می سازد با اموختن مسیر و تکنیک ها بتوانند هرچه صحیح تر و کامل تر مسیر رسیدن به یک برند پایدار و پیشرو رو طی کنند.