هنر خدمت به مشتری

پوستر

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

کارگاه یک روزه با موضوع "هنر خدمت به مشتری" در تاریخ 30 اردیبهشت ماه در محل آموزشگاه اسفرجانی و با راهبری شهرزاد اسفرجانی برگزار گردید. دو بخش عمده ی تعامل با خویشتن و تعامل با دیگران در مسیر پیشبرد اهداف کاری و کسب رضایت مشتری، مباحث اصلی این کارگاه را تشکیل داد.

در بخش تعامل با خویشتن اهمیت  بینش و باورها ی فردی، نوع بودن و عملکرد به عنوان  زیر بنای اصلی و سازنده ی فردی بیان شد که پایه های تشکیل دهنده ی خصوصیات یک مدیر پروژه ی کارآمد هستند . علاوه براین، پایبندی به عهد و پیمان، صداقت داشتن و روراست بودن،  علت موضوعات بودن و پایبندی به چیزی  فراتر از خود، چهار ستون سازنده ی  پایه ی شخصیتی هر انسان موثری میباشد.

در بخش تعامل با دیگران، مهارت های رفتاری مناسب برای تاثیر گذاری بر مشتری که شامل طرز برخورد با مشتری و ارتباط مناسب و سازنده بود بیان شد.  در ادامه،  مهارت تخصصی و بسیار مهم نوشتن دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های یک دستور کار خلاق بیان شد. این کارگاه با مباحثی در خصوص مهارت های رفتاری تکمیلی مورد نیاز مدیر پروژه ی موثر شامل کشف بینش مشتری، به کار بردن خلاقت، ارائه ی درست و مناسب و مهارت مذاکره با مشتری به پایان رسید.

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

کارگاه یک روزه با موضوع “هنر خدمت به مشتری” در تاریخ 30 اردیبهشت ماه در محل آموزشگاه اسفرجانی و با راهبری شهرزاد اسفرجانی برگزار گردید. دو بخش عمده ی تعامل با خویشتن و تعامل با دیگران در مسیر پیشبرد اهداف کاری و کسب رضایت مشتری، مباحث اصلی این کارگاه را تشکیل داد.

در بخش تعامل با خویشتن اهمیت  بینش و باورها ی فردی، نوع بودن و عملکرد به عنوان  زیر بنای اصلی و سازنده ی فردی بیان شد که پایه های تشکیل دهنده ی خصوصیات یک مدیر پروژه ی کارآمد هستند . علاوه براین، پایبندی به عهد و پیمان، صداقت داشتن و روراست بودن،  علت موضوعات بودن و پایبندی به چیزی  فراتر از خود، چهار ستون سازنده ی  پایه ی شخصیتی هر انسان موثری میباشد.

در بخش تعامل با دیگران، مهارت های رفتاری مناسب برای تاثیر گذاری بر مشتری که شامل طرز برخورد با مشتری و ارتباط مناسب و سازنده بود بیان شد.  در ادامه،  مهارت تخصصی و بسیار مهم نوشتن دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های یک دستور کار خلاق بیان شد. این کارگاه با مباحثی در خصوص مهارت های رفتاری تکمیلی مورد نیاز مدیر پروژه ی موثر شامل کشف بینش مشتری، به کار بردن خلاقت، ارائه ی درست و مناسب و مهارت مذاکره با مشتری به پایان رسید.

پوستر

تصاویری از دوره مهارت‌های ارائه

نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه