مهارتهای ارائه

asl poster

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

شما ممکن است دانــش زیادی داشته باشید، اما اگر نتوانید با دیگران ارتــباط برقرار کنید، این دانــش بی ارزش است.

عوامل متعددی در برقراری ارتباطات موثر هستند و از طرفی موانع زیادی در شکل دادن به یک ارتباطات موثر نقش دارند که از جمله آنها میتوان به موانع روانشناسی، فیزیکی، نگرشی و ...اشاره کرد. در میان مهم آنست که بدانیم چگونه میتوان این موانع را از بین برد و یا از آنها گذشت. چه زمانی، به چه شکلی، در خصوص چه مخاطبی و به چه زبانی باید ارتباط برقرار کرد. در این دوره به تفصیل این موارد مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

شما ممکن است دانــش زیادی داشته باشید، اما اگر نتوانید با دیگران ارتــباط برقرار کنید، این دانــش بی ارزش است.

عوامل متعددی در برقراری ارتباطات موثر هستند و از طرفی موانع زیادی در شکل دادن به یک ارتباطات موثر نقش دارند که از جمله آنها میتوان به موانع روانشناسی، فیزیکی، نگرشی و …اشاره کرد. در میان مهم آنست که بدانیم چگونه میتوان این موانع را از بین برد و یا از آنها گذشت. چه زمانی، به چه شکلی، در خصوص چه مخاطبی و به چه زبانی باید ارتباط برقرار کرد. در این دوره به تفصیل این موارد مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

asl poster

تصاویری از دوره مهارت‌های ارائه

نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
الهام غلامی
-
زهرا رهنمای
-
امیر حسین کارآمد
-
وحید سعادت مطلق
-
لیلا خمسه
-
نیلوفرمنتظری
-
الهام شکرآمیز
-
پویا حبیبیان
-
ملیحه صحرا گرد
-
میلاد تمجیدی
-
الهام رسولیان
-
پریزاد حسینی
-
طناز لشکری
-
مرضیه باقر زاده
-
مرضیه رحیمی
-
آرمیتا اکبری
-
آقای ریاحی
-
کوروش سرمدی
-
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
الهام غلامی
-
زهرا رهنمای
-
امیر حسین کارآمد
-
وحید سعادت مطلق
-
لیلا خمسه
-
نیلوفرمنتظری
-
الهام شکرآمیز
-
پویا حبیبیان
-
ملیحه صحرا گرد
-
میلاد تمجیدی
-
الهام رسولیان
-
پریزاد حسینی
-
طناز لشکری
-
مرضیه باقر زاده
-
مرضیه رحیمی
-
آرمیتا اکبری
-
آقای ریاحی
-
کوروش سرمدی
-
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
الهام غلامی
-
زهرا رهنمای
-
امیر حسین کارآمد
-
وحید سعادت مطلق
-
لیلا خمسه
-
نیلوفرمنتظری
-
الهام شکرآمیز
-
پویا حبیبیان
-
ملیحه صحرا گرد
-
میلاد تمجیدی
-
الهام رسولیان
-
پریزاد حسینی
-
طناز لشکری
-
مرضیه باقر زاده
-
مرضیه رحیمی
-
آرمیتا اکبری
-
آقای ریاحی
-
کوروش سرمدی
-