روایتگری

poster-1

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

"دوره روایت گــری کســب و کار" کــه یــک دوره جامــع کارگاهــی اســت، بــا بهـره گیـری از متدلـوژی ترکیبـی روز دنیـا در حوزه هـای ارتباطـات، برندینـگ، کارآفرینی و روایتگــری و برپایــه دانــش و تجربــه بومی"گــروه روایت گــری شـهرزاد"، طراحـی و تدوین شـده اسـت تـا مسـیر حرکـت شـما را بـه سـوی نقطه هدف شفاف کند. در دوره "روایت گری کســب و کار"، گــروه مدرســان بــا بهره گیــری از تکنیــک هــای تســهیل گری، مفاهیــم و عناوین درســی را در ترکیبــی از مباحــث نظری و تمرینهای کاربردی به شرکت کنندگان آموزش می دهند. همچنیــن تــک تــک شــرکت کننــدگان در طــول دوره، از هدایــت و حمایــت گــروه مدرســان برخــوردار هستند تــا بــه یــک روایــت منســجم، شــفاف و تاثیرگــذار از کســب و کار خــود دســت پیــدا کننــد. روایتــی کــه حلقــه ذینفعــان را بــا برنــد همــدل، همــراه و همســو کنــد و موجــب تمرکــز، فراوانی و بهره وری بالا در کسب و کار شود.

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

“دوره روایت گــری کســب و کار” کــه یــک دوره جامــع کارگاهــی اســت، بــا بهـره گیـری از متدلـوژی ترکیبـی روز دنیـا در حوزه هـای ارتباطـات، برندینـگ، کارآفرینی و روایتگــری و برپایــه دانــش و تجربــه بومی”گــروه روایت گــری شـهرزاد”، طراحـی و تدوین شـده اسـت تـا مسـیر حرکـت شـما را بـه سـوی نقطه هدف شفاف کند. در دوره “روایت گری کســب و کار”، گــروه مدرســان بــا بهره گیــری از تکنیــک هــای تســهیل گری، مفاهیــم و عناوین درســی را در ترکیبــی از مباحــث نظری و تمرینهای کاربردی به شرکت کنندگان آموزش می دهند. همچنیــن تــک تــک شــرکت کننــدگان در طــول دوره، از هدایــت و حمایــت گــروه مدرســان برخــوردار هستند تــا بــه یــک روایــت منســجم، شــفاف و تاثیرگــذار از کســب و کار خــود دســت پیــدا کننــد. روایتــی کــه حلقــه ذینفعــان را بــا برنــد همــدل، همــراه و همســو کنــد و موجــب تمرکــز، فراوانی و بهره وری بالا در کسب و کار شود.

poster-1

تصاویری از دوره مهارت‌های ارائه

نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
عبدالحمید زنگانه
طراح گرافیک
سیدمحسن میرحسینی
برنامه‌نویس
میلاد رفیعی
توسعه‌دهنده وب
امیر عرب‌نژاد
توسعه‌دهنده وب
آناهیتا رجبی
طراح رابط کاربری
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
عبدالحمید زنگانه
طراح گرافیک
سیدمحسن میرحسینی
برنامه‌نویس
میلاد رفیعی
توسعه‌دهنده وب
امیر عرب‌نژاد
توسعه‌دهنده وب
آناهیتا رجبی
طراح رابط کاربری
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
عبدالحمید زنگانه
طراح گرافیک
سیدمحسن میرحسینی
برنامه‌نویس
میلاد رفیعی
توسعه‌دهنده وب
امیر عرب‌نژاد
توسعه‌دهنده وب
آناهیتا رجبی
طراح رابط کاربری