دوره بینش مخاطب

کاور-دوره-بینش-مشتری2

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

بیـنـش یک حـقیـقـت انـــسـانی کامــلا عمیق احــساس شــده اسـت که مشـتریان مـا را بـه برندمان پیوند میزند. بینش میتــوانــد در تــمامــــی مــراحــل و مسیر بــازاریابی و ارتـباطـات مـانـند تعیین کردن نـقاط فـروش، تـوسـعـــه مـحصول، پیام، تبلیغات و هر آنچـه فکرش را میکنید... به ما کمک کند. آیا بینش تنها براي مخاطب است و آن را فقط براي مخاطب پیدا میکنیم؟براي یافتن بینش چه باید کرد؟ و سوالات دیگری که در مسیر یافتن بینش مخاطب به ذهن ما خطور می کند. در این دوره مهارت بینش کاوی آوزش داده شده و تمرین شد.

زمان برگزاری:

معرفی دوره:

بیـنـش یک حـقیـقـت انـــسـانی کامــلا عمیق احــساس شــده اسـت که مشـتریان مـا را بـه برندمان پیوند میزند. بینش میتــوانــد در تــمامــــی مــراحــل و مسیر بــازاریابی و ارتـباطـات مـانـند تعیین کردن نـقاط فـروش، تـوسـعـــه مـحصول، پیام، تبلیغات و هر آنچـه فکرش را میکنید… به ما کمک کند. آیا بینش تنها براي مخاطب است و آن را فقط براي مخاطب پیدا میکنیم؟براي یافتن بینش چه باید کرد؟ و سوالات دیگری که در مسیر یافتن بینش مخاطب به ذهن ما خطور می کند. در این دوره مهارت بینش کاوی آوزش داده شده و تمرین شد.

کاور-دوره-بینش-مشتری2

تصاویری از دوره مهارت‌های ارائه

نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه
نام و نام‌خانوادگی
حرفه