گروه اسفرجانی و همکاران

گروه اسفرجانی و همکاران با هدایت شهرزاد اسفرجانی بر اساس «مدل برج راهبری»، همراه سازمان‌ها، کسب و کارها و افراد می‌شوند تا از طریق راهبری برند و هدایت مسیر برندینگ به جایگاه لیدرشیپ (رهبری) برسند. این مدل، که توسط شهرزاد اسفرجانی معرفی شده و توسعه یافته است، مدلی استراتژیک، منسجم، اصیل و اختصاصی با نگاه به ارزش‌های درونی کسب و کارها و افراد است.
بسیاري از سـازمـان‌هـای قـدرتمـند قـصد دارنـد تـا ضـمن حـفظ بـازار کنونی بـه جـایگاه شـایسته آینده خـود یعنی برند لیدرشیپ (رهبری) دسـترسی پیدا کنند، همچنین برخی کسب و کارها با ورود به بازار به دنبال مسیری آینده‌نگر و قابل اتکا برای رسیدن به جایگاه مطلوب خود هستند. در این مسیر مدیران ارشد سازمان‌ها و صاحبان کسب و کارها ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره آغاز راه، طی کردن آن و در نهایت پیاده‌سازی استراتژی‌های راهبری در کسب و کار خود مواجه می‌شوند. استراتژی راهبری برند بر اساس مدل برج، از طریق هم‌آفرینی با صاحبان کسب و کار (Co-Creation) تدوین می‌شود و راهنمایی گام به گام برای جلوگیری از سردرگمی در مسیر راهبری برند و منجسم کننده کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن است. به همین دلیل به کسب و کارها و افراد کمک می‌کند تا بدانند از کجا و چگونه برندینگ را آغاز و بر اساس نتایج به دست آمده برنامه‌ریزی کنند و استراتژی‌ها را تدوین و در نهایت پیاده‌سازی نمایند.

تدوین استراتژی راهبری برند توسط گروه اسفرجانی با شناخت عمیق کسب و کار و دغدغه‌های مالکان آن آغاز می‌شود، چرا که بر اساس مدل برج، برای راهبری برند پیش از هر چیز نیازمند پایه‌های عمیق و قابل اتکا هستیم که ریشه در ارزش‌های کسب و کار دارد. این گروه همراه کسب و کارها هستند و آن‌ها را هدایت می‌کنند تا خود و ارزش‌هایشان را به درستی و بدون قضاوت بسنجند و الگوهای تکراری و چالش‌های خود را شناسایی کنند. همچنین بازار و مخاطبان کسب و کار خود را بار دیگر به درستی بشناسند و درک عمیق‌تری از بینش مخاطبانشان داشته‌ باشند. در این مسیر پتانسیل‌های رشد، محدودیت‌های مسیر توسعه سازمان شناسایی و ارزش‌های و تعهدات کسب و کار شفاف می‌شود. جایگاه و چشم‌انداز مطلوب سازمان ترسیم و واضح می‌شود به نحوی که قابل دستیابی و واقعی باشد. در نهایت استراتژی راهبری برند توسط گروه اسفرجانی ارائه می‌شود و مسیر پیاده‌سازی و تاکتیک‌های تجلی برند برای مخاطب و ذیربطان برند معرفی می‌شود.

شهرزاد اسفرجانی

بنیانگذار اسفرجانی و همکاران

مرجان سلمان‌زاده

مدیر داخلی

زهرا محمدزاده

دستیار استراتژی ارتباطات

پونه شفیعی

دستیار استراتژی ارتباطات

مهدیه زاهدی

سرپرست روابط عمومی

سارا بهروزی

مدیر مالی

«مـدل بـرج راهـبـری» بـرنـد نتیجه سـی سـال تجـربـه شهـرزاد اسـفرجـانـی به عـنوان یکـی از نـوانـدیشان صـنعت ارتـباطـات و بـرنـدینگ در ایران، آمـوزش‌های بین‌المللی او و حـاصـل انـطباق و تلفیق چـند مـدل بین‌المللی در زمینه جـایگاه‌سـازی بـرنـد اسـت
.
گـروه اسـفرجـانی بـا تسـلط بر تدوین و پیاده سازی این مدل، کسب و کارها را در بـرنـدسـازی (درونی و بیرونی) و ایجاد یکپارچگی در میان تـمام واحـدهـا (مـانـند واحـد تحقیق و توسعه، واحـد تـولید، بازاریابی و ارتـباطـات و …) راهبری می‌کند. آن‌ها کسب و کارها را قـادر مــی‌کند تـا تعاملات اثربخش‌تر با مـخاطـبان و ذیربطانش داشته باشند و بتواند با ایجاد تجربه‌های مطلوب برای مخاطبان، ارزش‌های برند را به آن‌ها منتقل کند.